e-Infrastruktura

Šta je to e-Infrastruktura?

  • reč je o kombinaciji različitih informaciono-komunikacionih resursa, alata i usluga, kao što su kompjuterske mreže,  sistemi i naučne baz podataka;
  • u fokusu je potpuno nov pristup saradnji istraživača i zajedničkom korišćenju različitih resursa, nevezano od lokacije pristupa;
  • ideja je osnivanje globalne virtuelne istraživačke zajednice;
  • treba da posluži kao sredstvo evropskog ekonomskog i socijalnog napretka.

Razvoj e-Infrastrukture dostigao je nivo koji je bio nezamisliv koliko pre samo desetak godina. Nacionalne istraživačke i obrazovne računarske mreže međusobno povezane na brzinama od 10Gbps (gigabaita u sekundi); tako je oformljena panevropska GEANT mreža koju čini preko 10.000 istraživačkih i obrazovnih institucija i 50 miliona korisnika.

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) je tokom protekle decenije predstavljao domaću akademsku zajednicu u nizu koordiniranih „e-Infrastrukturnih“ projekata i inicijativa, na taj način omogućavajući visokokvalitetan naučno-istraživački rad i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija - kako u Srbiji tako i u ovom delu jugoistočne Evrope. Tako je, između ostalog, podržana i evropska vizija postepenog i promišljenog proširivanja, dok je istovremeno smanjen tzv. proces „odliva mozgova“.

Tokom prve polovine prethodne decenije SEEREN i SEE-GRID projektima oformljena je prva regionalna mrežna infrastruktura, a omogućeno je i njeno povezivanje kako na GEANT mrežu tako i na European Grid infrastrukturu. Time su najsavremenije tehnologije i servisi postali dostupni celokupnoj naučnoj i obrazovnoj zajednici u regionu. SEEREN projektom je tokom dve faze realizacije utemeljen jugoistočnoevropski segment panevropske GEANT mreže i uspešno su umrežene naučno-istraživačke zajednice u regionu.  Grid aktivnosti u regionu su prošle različite periode razvoja: od rane faze demonstriranja principa funkcionisanja (SEE-GRID 1), preko podešavanja Grid operacija (SEE-GRID 2), sve do uspostavljanja dugoročnog i održivog panevropskog hijerarhijskog modela organizacije Grid aktivnosti po ugledu na GEANT. Zatim je tzv. SEE-GRID-SCI projekat u periodu od 2008. do 2010. godine omogućio regionalnim istraživačkim zajednicama korišćenje e-Infrastrukture. SEERA-EI projektom je uspostavljen dijalog 10 regionalnih resornih ministarstava o zajedničkoj politici, strategiji i planiranju finansiranja e-Infrastruktura. Konačno, HP-SEE projektom je obezbeđena visokorazvijena kompjuterska infrastruktura čime je obuhvaćen širok spektar istaživačkih zajednica u regionu.

Uopšte uzevši ovi projekti i inicijative su povezali i umrežili milione krajnjih korisnika iz obrazovnog i istraživačkog sektora širom regiona, i time direktno podržali takozvanu „Digitalnu Agendu“ Evropske Komisije.

Postojeće regionalne infrastrukture kojima su rezultirali pomenuti evropski projekti ojačale su IT sektor u zemlji i ujedno značajno unapredile istraživanje u brojnim naučnim oblastima i doprinela tehnološkom razvoju društva. Domaći istraživači su dobili priliku da sarađuju sa partnerima iz Evrope i sveta, a takođe im je obezbeđena jedinstvena regionalna platforma za prekograničnu saradnju. Obuhvaćene su različite discipline, a podržano je više stotina različitih programa.

Umrežavanje u GEANT program, pristupanje EGEE grid mreži kao i dostupnost repozitorijuma naučnih podataka omogućilo je istraživačima da se susretnu sa veoma krupnim i kompleksnim izazovima u različitim oblastima, a to je bilo ključno za sprečavanje daljeg „odliva mozgova“ i zadržavanje IT stručnjaka i naučnih radnika u zemlji.

e-Infrastrukture su, dakle, od krucijalnog značaja kada su u pitanju istraživanje, obrazovanje i inovacije, jer omogućavaju kako povezivanje u šire mreže tako i napredne IT servise, i u regionu i šire posmatrano.

Tokom godina RCUB je imao ključnu ulogu u premošćavanju tehnološkog jaza i omogućavanju međunarodne saradnje u mnogim naučnim oblastima. Na taj način RCUB je odlučujuće doprineo uključivanju domaće istraživačke zajednice u širi, evropski istraživački prostor (ERA).